Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου ρυθμίζει και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «IEN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «Ι.Ε.Ν. S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας ¨Εταιρεία»), συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, διατηρεί και αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες (κάθε ένας, “Χρήστης”) του ιστότοπου www.ien.gr (“Site”).
Για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών της, η Εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («GDPR») και ως εκ τούτου ενδέχεται να λειτουργήσει ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».

Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας – Προσωπικά δεδομένα
Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Προσωπικό δεδομένο ορίζεται ως κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης και του συνδυασμού άλλων ταυτοποιήσιμων πληροφοριών.
Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους χρήστες όταν συμπληρώνουν μια φόρμα σε στον ιστότοπό μας. Μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας ανώνυμα. Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από Χρήστες μόνο αν μας υποβάλουν οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες. Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης, με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με τον ιστότοπο.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης
Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους Χρήστες κάθε φορά που αλληλοεπιδρούν με τον ιστότοπό μας. Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των χρηστών με τον ιστότοπό μας, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσα από μία ποικιλία μέσων και με διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα:
– Μπορεί να παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σε εμάς άμεσα και απευθείας, για παράδειγμα με τη συμπλήρωση του εντύπου στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνώντας με εμάς μέσω e-mail, επιστολής ή δια του τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις μας.
– Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως όταν λάβουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς από τους συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους μπορεί να έχετε ήδη μία συναλλακτική σχέση, για τους σκοπούς της περαιτέρω συνεργασίας με την Εταιρεία μας.
– Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από δημόσιες πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

Cookies του προγράμματος περιήγησης στο Web
Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο τους για σκοπούς τήρησης αρχείων και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με αυτά. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ορίσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού να αρνηθεί τα cookies ή να σας ειδοποιήσει κατά την αποστολή των cookies. Με την επιλογή αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Πώς χρησιμοποιούμε τις συλλεχθείσες πληροφορίες και για ποιους λόγους
Η Υπηρεσία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:
– Για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου και την απρόσκοπτη χρήση του από τους επισκέπτες. Ενδέχεται να χρειαστούμε πληροφορίες για την σωστή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
– Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και τις ανάγκες υποστήριξης πιο αποτελεσματικά.
– Προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνολικά τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες μας ως ομάδα τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στον ιστότοπό μας.

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ως άνω, με βάση τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις:
– Οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας και επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών / αγοράς ή άλλης συμφωνίας, της οποίας οι πελάτες μας ως υποκείμενα των δεδομένων είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή για την προμήθεια αγαθών και εκτέλεση των υπηρεσιών που οι πελάτες μας έχουν ζητήσει.
– Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μπορεί επίσης να είναι αναγκαίες για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντά μας, από την άποψη της παροχής των καλύτερων δυνατών λύσεων στους πελάτες μας, της διαχείρισης των καθημερινών επιχειρηματικών μας αναγκών, της παροχής στους πελάτες μας πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
– Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βάση μας για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών, βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
– Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία μας και για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών και κανονιστικών υποχρεώσεων ή δικαστικών ή άλλων εντολών (π.χ. συμμόρφωση με τις φορολογικές διαδικασίες, διαδικασίες αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την ανίχνευση της απάτης κλπ.).

Με ποιον θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις ή ενοικιάσεις ή ανταλλαγές ή μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων ή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που έχουν συλλεχθεί από εμάς, σε οποιονδήποτε τρίτο.
Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:
– Πιστωτικά ιδρύματα, Ασφαλιστικούς φορείς, Δικηγόρους ή άλλους παρόχους νομικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών), συμβούλους ή εμπειρογνώμονες ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. οικονομικούς, επιχειρηματικούς ή άλλους συμβούλους) ελεγκτές, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
– Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως μεταξύ άλλων οι υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής, λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε από όλους αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση πρόσληψης αυτών των τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών.
– Μπορεί να μοιραστούμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες δημόσιες αρχές.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν η ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης. Κατά τον καθορισμό του χρόνου αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη την αναγκαιότητα των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή των Υπηρεσιών μας, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς (όπως, μεταξύ άλλων, νομοθεσία περί φορολογίας, ασφάλισης και απασχόλησης) τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων. Μπορούμε επίσης να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για τη διερεύνηση και θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση δικαιώματός μας ενώπιον δικαστηρίου. Όταν η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη, τα δεδομένα θα διαγραφούν ή θα συγκεντρωθούν για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια στους διακομιστές μας, οι οποίοι διαχειρίζονται εσωτερικά, καθώς και με τρίτους φορείς αποθήκευσης
Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε στα δίκτυα και τα συστήματά μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση, κατάχρηση, απώλεια ή καταστροφή. Τα μέτρα ασφάλειας περιλαμβάνουν φυσικές, τεχνικές, διοικητικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις, τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας επίσης σημαίνουν ότι μπορούμε περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας, προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού επικοινωνήσουμε μαζί σας ή αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε εσάς.
Σας παρακαλούμε, ωστόσο, να κατανοήσετε ότι ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόλις τα λάβουμε, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η 100% ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου δημόσιου δικτύου.

Αποδοχή των Όρων
Οποιοσδήποτε χρήστης επισκέπτεται και εμπορεύεται ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (ανάλογα με το αν περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή επίσης παραγγέλνει και αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται την παρούσα Πολιτική χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική, θα πρέπει με δική του ευθύνη να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, καθώς και από οποιαδήποτε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της περιήγησης, της εγγραφής ή της αγοράς προϊόντων θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Τα δικαιώματα σας
Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχετε επιλογές όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και ενδεχομένως να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Εάν οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να τις διορθώσετε, να τις ενημερώσετε ή να τις τροποποιήσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας μας ή να μας στείλετε ένα σχετικό αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ien.gr

Δικαίωμα διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας.
Ωστόσο, το δικαίωμα διαγραφής δεν μπορεί να ασκηθεί εάν:
• Έχετε χρέη στην εταιρεία μας
• Η αγορά που πραγματοποιήσατε δεν είχε ακόμη αποσταλεί
• Υπάρχει μια εκκρεμής νομική διαφορά με την εταιρεία μας
• Εάν έχετε κάνει μια αγορά από εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τις φορολογικές σας πληροφορίες για μέχρι είκοσι (20) έτη.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και προβάλλετε αντιρρήσεις για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αντί της διαγραφής τους, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο απαιτούνται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:
Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκτήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε δώσει σε εμάς σε ένα δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και να τις διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας για να τις επαναχρησιμοποιήσει ή να ζητήσετε από εμάς να τις μεταφέρουμε σε τρίτους.

Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας:
Αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά την περίοδο πριν την ανάκληση.

Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου ιστότοπου
Καθώς η Εταιρεία μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενδέχεται να προσθέσουμε νέες υπηρεσίες και λειτουργίες στην Ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που αυτές οι προσθήκες επηρεάζουν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί κατάλληλα.
Θα προβάλλουμε τις αλλαγές αυτές με ευδιάκριτο τρόπο, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και αν θα τις αποκαλύψουμε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Ωστόσο, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, σε περίπτωση που χάσατε την ειδοποίησή μας για αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου, τις πρακτικές αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.
Email επικοινωνίας: info@ien.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : +302109762747

Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 30/09/2019