1. Γενικά
Η ΙΕΝ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας (www.ien.gr) (εφεξής η “Ιστοσελίδα”), ανάλογα με τις ανάγκες της και τις συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά. Επιπλέον, η ίδια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες του παρόντος σχετικά με οποιεσδήποτε ενδεχόμενες τροποποιήσεις, καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της Ιστοσελίδας.

2. Ευθύνη της εταιρείας
Η IEN Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη έναντι πελατών / χρηστών για ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν. Επιπλέον, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις απρόβλεπτων ή ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η Ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ειδοποίηση των πιθανών καταναλωτών σχετικά με το εάν είναι διαθέσιμα ή όχι.
Η Ιστοσελίδα παρέχει το πλήρες περιεχόμενο των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, με απόλυτη πληρότητα και εγκυρότητα, με εξαίρεση τα προφανή σφάλματα που προέκυψαν λόγω μη αναμενόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα της ΙΕΝ Α.Ε. δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αστικές ή ποινικές αξιώσεις ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, χωρίς να περιορίζεται σε οποιαδήποτε ζημία που συνίσταται σε απώλεια κέρδους, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική αποζημίωση κ.λπ.) για λογαριασμό των επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή τρίτων, λόγω αιτίας που σχετίζεται με τη λειτουργία ή όχι ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που παρέχονται από την ίδια ή/και λόγω μη επιτρεπτών παρεμβάσεων τρίτων μερών σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών.

3. Πνευματικά δικαιώματα
Η Ιστοσελίδα αυτή είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της ΙΕΝ Α.Ε.. Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων, αποτελούν τα πνευματικά δικαιώματα της IEN A.E. και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή καταγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση, μεταβολή, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής ή παραπλάνηση του κοινού όσον αφορά στον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιονδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της IEN Α.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των προαναφερθέντων πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Εμπορικά σήματα
Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες, οι εμφανίσεις, τα λογότυπα κάθε τύπου, τα διακριτικά χαρακτηριστικά, οι ονομασίες κλπ. που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της εταιρείας, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή αναπαραστάσεις ανήκουν στην εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή/και η παραποίηση τους απαγορεύεται, συνιστώντας παραβίαση του νόμου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων, των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, θα προστατεύει όλα τα πνευματικά της δικαιώματα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε νόμιμο μέσο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Όρια ευθύνης χρήστη
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσουν για την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μεταφορά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, δυσάρεστο, συνιστά παραβίαση του απορρήτου φυσικών ή νομικών προσώπων, εκφράζοντας φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, πιθανώς βλάπτοντας ανηλίκους με οιοδήποτε τρόπο, να μην επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διοικητικές σχέσεις (όπως η εσωτερική πληροφόρηση, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί ή αποκαλυφθεί στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνητικά εμπιστευτικότητας), να παραβιάζει κάθε τύπο πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών, να περιέχει ιούς λογισμικού ή κάθε άλλου τύπου κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που να έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την πρόκληση ζημίας ή την καταστροφή εξοπλισμού ή οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή, εκ προθέσεως ή ακούσια να παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις αυτών, πιθανώς να παρενοχλεί τρίτα μέρη με κάθε τρόπο και κάθε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. Ασφάλεια
Η IEN Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και των συναλλαγών σας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές.
Η ασφάλεια της Ιστοσελίδας της IEN Α.Ε. επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Αναγνώριση πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: Κωδικός Εισόδου (e-mail ή όνομα χρήστη) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης), οι οποίοι κάθε φορά που τους παρέχετε, σας δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με εγγυημένη ασφάλεια.
Σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης) όσο συχνά θέλετε. Το μόνο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα κωδικό και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου και την απόκρυψή τους από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή αποκάλυψης του κωδικού, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Διαφορετικά, η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό σας και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα αναγνωρίσιμων κωδικών.
Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας κατά τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για τη διασφάλιση εμπιστευτικότητας στη μεταφορά των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit.
Αυτόματη αποσύνδεση
Εκτός αν υπάρχει οποιαδήποτε ενέργεια για 20 λεπτά, ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα από την περιοχή μέλους της Ιστοσελίδας της IEN Α.Ε..
Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της IEN Α.Ε. (servers) ελέγχεται μέσω firewall (τείχους προστασίας), επιτρέποντας τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες, απαγορεύοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με εμπιστευτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες της εταιρείας.
Κρυπτογράφηση
Οπουδήποτε εισάγετε προσωπικά στοιχεία (κωδικός πρόσβασης, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) στην Ιστοσελίδα, υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών μέχρι να φθάσουν στον καθορισμένο παραλήπτη, ο οποίος θα μπορέσει να τις αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.
Κάθε φορά που συνδέεστε με την Ιστοσελίδα, ολόκληρη η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και των συστημάτων της κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 128-bit. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες στο σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησής σας κρυπτογραφεί πρώτα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 128-bit και στη συνέχεια στέλνει στο σύστημα.
Το σύστημα της IEN Α.Ε. αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει με το ίδιο κλειδί (το οποίο είναι προκαθορισμένο κατά την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της IEN Α.Ε. σας στέλνουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.
Σεβασμός της μυστικότητας για τις συναλλαγές
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται από το χρήστη / μέλος στην ΙΕΝ Α.Ε. είναι εμπιστευτικές και η ΙΕΝ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τις χρησιμοποιήσει μόνο στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα εξής:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας. Αυτό γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο (π.χ. για την επεξεργασία των αιτήσεών σας).
Η IEN Α.Ε. δεν αποκαλύπτει καμία από τις πληροφορίες των πελατών και των συναλλαγών, εκτός εάν η ίδια έχει εγκριθεί εγγράφως από εσάς ή αυτό επιβάλλεται με δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για την υποστήριξη των συστημάτων της, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο λάθος.
Για την ασφάλειά σας, πρέπει επίσης να αντιμετωπίζετε όλες τις πληροφορίες που δίνονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και μυστικές και να μην αποκαλύπτετε αυτές σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Τα ενημερωτικά φυλλάδια και τα έντυπα θα σας αποσταλούν μόνο εάν το επιθυμείτε και αν το καθορίσετε κατά την εγγραφή σας ως μέλος.
Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα, με κανένα τρόπο, δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε όταν εγγραφείτε ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες και διατηρούνται με απόλυτη ασφάλεια.

7. Προστασία προσωπικών στοιχείων
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας (www.ien.gr) και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μας μαζί σας, ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα μας προϊόντα, ίσως σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία/πληροφορίες (π.χ. όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να δώσετε στις σελίδες και στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη, χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια όλα τα προσωπικά σας στοιχεία για τη χρονική περίοδο που θα εγγραφείτε σε μία από τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Αυτά τα δεδομένα σας αποθηκεύονται / διατηρούνται από την Εταιρεία μας για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει και στη συνέχεια διαγράφονται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας ή από εταιρείες που συνεργάζονται με αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή την καλή πίστη, δεδομένου ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για (α) συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία που μας επιδόθηκε, (β) συμμόρφωση με απόφαση δικαστηρίου, (γ) να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, την Ιστοσελίδα ή τους πελάτες / χρήστες μας και (δ) να ενεργούμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια, τους συνεργάτες μας, τους πράκτορες ή τους πελάτες ή το κοινό. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς ή / και αρχές που εφαρμόζουν το νόμο για την ανίχνευση και την προστασία από δόλιες δραστηριότητες, απάτες, απειλές για τη σωματική υγεία ενός ατόμου ή όπως ορίζεται άλλως από το νόμο. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αν θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για σκοπούς πρόληψης και εξακρίβωσης απάτης.
Ο Πελάτης, στο πλαίσιο της νομοθεσίας σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 15 – 21 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

8. Ιστοσελίδες τρίτων μερών
Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτα μέρη, ο έλεγχος των οποίων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται την ακρίβεια, την φερεγγυότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους ιστότοπους και φυσικά δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια που θα μπορούσαν τελικά να προκληθούν από το περιεχόμενό τους ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

9. Αγορά προϊόντος
Στην Ιστοσελίδα θα βρείτε μια σειρά προϊόντων τηλεπικοινωνιών και τηλεφωνίας υψηλής ποιότητας με ανώτερες τεχνολογικές προδιαγραφές.
Η οργάνωση των προϊόντων και η γενική εφαρμογή της Ιστοσελίδας, η οποία ενσωματώνει σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που ψάχνετε, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα γρήγορη, φιλική και ασφαλή χρήση.
Η ΙΕΝ Α.Ε. έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα στις τιμές και στις προδιαγραφές προϊόντων και δε δύναται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της ιστοσελίδας ή “ανθρώπινα” λάθη κατά τη διάρκεια επικαιροποίησης / αντιγραφής της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 210 9762747 ή μέσω φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση ή την αγορά μέσω της Ιστοσελίδας μας.

10. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:
α) σε όλες τις περιπτώσεις όπου με την αποδεδειγμένη ευθύνη της IEN Α.Ε. έχουν πωληθεί λάθος προϊόντα ή προϊόντα με κακή και ελαττωματική ποιότητα (λάθος κατά την εγγραφή της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, ζημία κατά τη μεταφορά ή κακή συσκευασία) και
β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος (λειτουργικό ή ποιότητας), το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος και υπό τον όρο ότι η εγγύηση δόθηκε από την IEN Α.Ε.. Προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων μερών, όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπό του, δεν εμπίπτουν στην παρούσα περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η ανώτατη προθεσμία για την επιστροφή – αντικατάσταση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση που το προϊόν που πρόκειται να αντικατασταθεί – επισκευαστεί πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις τα προϊόντα που πρέπει να αντικατασταθούν – επισκευασθούν, πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με εκείνη που είχαν παραδοθεί στον πελάτη, πλήρη και χωρίς ζημιές και η συσκευασία τους πρέπει να είναι εκείνη που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (με συμβατό IMEI) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα παραστατικά που συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. Κάρτα αναγνώρισης, Αριθμός λιανικής αποστολής κ.λπ.). Πριν από κάθε επιστροφή, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την Ιστοσελίδα μας.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή και αντικατάσταση είναι δυνατή μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Επικοινωνία με την Ιστοσελίδα την ίδια ημέρα ή την επόμενη ημέρα.
• Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα
• Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. κάρτα αναγνώρισης, αριθμός αποστολής λιανικής πώλησης)
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, τότε η IEN Α.Ε. δεν μπορεί να δεχτεί επιστροφή και αντικατάσταση.

11. Ακύρωση παραγγελίας
Η ακύρωση μιας παραγγελίας είναι δυνατή μόνο στην ακόλουθη περίπτωση:
Εάν η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί, αλλά το προϊόν δεν έχει αποσταλεί ακόμα, μπορείτε να καλέσετε το 210 9762747 ή να επικοινωνήσετε μέσω φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τον κωδικό παραγγελίας και ένας από τους συνεργάτες μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

12. Μέθοδος πληρωμής
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα:
Η Ιστοσελίδα μας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές σας στην Ιστοσελίδα μας προστατεύονται από ανώτερα συστήματα ασφαλείας στο διαδίκτυο.
Πληρωμή κατά την παράδοση στο χώρο σας (με αντικαταβολή):
Πληρώνετε τον υπάλληλο της εταιρείας μας ή της εταιρείας Courier, κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.13. Order / Delivery of the Products / Shipping Expenses
Order Completion: Once your order is completed, the following message will be appearing (example): “YOUR ORDER HAS BEEN COMPLETED. THANK YOU. Your order number will be of the following type: 06596828744BF105CD5DEF9365054328. Please check your e-mail. We have sent you a confirmation e-mail with the details of your order.” Shipping expenses are defined depending on the delivery area and the weight of the products. Shipping expenses cost is calculated automatically by the system and appears separately from the cost of your order. Days and times of delivery: Days of delivery are Monday to Friday, 9.00 a.m. – 5.00 pm. Delivery of the products: IEN S.A. dispatches your order within 2-3 working days, provided the products you have ordered are available. The aforementioned deadlines do not apply in periods of extreme weather conditions or strikes and in any case of force majeure event, that might affect transportation times. Shipping expenses / Free delivery: Shipping expenses are defined depending on the delivery area and the weight of the products. Shipping expenses cost is calculated automatically by the system and appears separately from the cost of the order.

14. Delay of an order
Your order might be delayed for the following reasons: The product has not been sent by our supplier on time: In order to be able to offer you the most competitive prices, we order our products from suppliers either domestic or international. There are cases, however, where an order might be delayed at the customs or during its transportation, resulting in the product not being available in our warehouses as planned. In such a case, we will contact you to ask you whether you want your order to be delivered without the said product or to suggest you an alternative solution. The alternative product will be sent to you forthwith once it is delivered to our warehouses. The product you have ordered has been removed from market and it is not available anymore: Among the products exhibited in our Website there are rare cases in which our supplier suddenly and without any notification announces that it removes those products from market. In such a case an employee of our company will forthwith contact you in order to give you all alternative solutions. In periods of extreme weather conditions or strikes as well as in the case of force majeure events, that might affect the transportation and delivery of your order. In case the communication with you via telephone and/or e-mail is impossible (if any problem comes up concerning your order, either in relation to the product or to its payment) because e.g. the details you have entered are not updated correctly.

15. Minors
This Website may not be used by persons under 18 years old or by persons not having the legal capacity required by the law.

16. Applicable Law
The aforementioned Terms and Conditions as well as the use of the Website shall be governed by the laws of the Hellenic Republic. In the event of a dispute, claim or disagreement arising out of or in connection with the Terms and Conditions, the Courts of Athens shall be the only competent courts for the resolution of any dispute.